+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Privacyverklaring Rienks Arbodienst B.V.

Rienks Arbodienst B.V. (hierna: “Rienks” of “Wij”) verwerkt persoonsgegevens en maakt zorgvuldig en veilig gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In deze privacyverklaring beschrijven Wij wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor jou om te weten.

Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst zie je een samenvatting op hoofdlijnen. Als je meer gedetailleerde informatie wilt, kun je die vinden door te klikken op de link ‘meer details’.

Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heb je na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van jouw Persoonsgegevens, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring lees je hoe je dit kunt doen.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze
Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

meer details
Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van jouw persoonsgegevens en Wij houden ons daarbij ten minste aan de volgende beginselen in verband met de verwerking van persoonsgegevens:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie:
  Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
 • Doelbinding:
  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de Verwerking opgeschreven. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Dataminimalisatie:
  Bij een Verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een specifiek doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.
 • Noodzakelijkheid en evenredigheid:
  Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.
 • Juistheid:
  Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens juist en actueel zijn.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid:
  Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.
 • Opslagbeperking:
  Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Rienks neemt in ieder geval de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

meer details
 • AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.
 • Privacyverklaring: deze verklaring waarin staat beschreven wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor jou om te weten.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de betrokkene).
 • Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de (operationele) directie van Rienks, ofwel de persoon of entiteit die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerker: persoon of entiteit die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Bijzonder(e) persoonsgegeven(s): Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de Betrokkene. Denk aan gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt en verwerking van gegevens over gezondheid. Verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt.
 • Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens in de Functie Mogelijkheden Lijst, opgesteld door een bedrijfsarts, het arbeidsdeskundig onderzoek, opgesteld door een arbeidsdeskundige of persoonsgegevens in het teken van een rijbewijskeuring.
 • Gebruiker van Persoonsgegevens: degene die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. Het gaat tevens om personen die op andere wijze in een hiërarchische verhouding tot verwerkingsverantwoordelijke of verwerker staan. Denk aan werknemers van Rienks maar bijvoorbeeld ook aan bij Rienks gedetacheerde krachten of ZZP’ers die werken op basis van instructies van Rienks.
 • Opdrachtgever: degene of de organisatie die Rienks opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van een opdracht. Denk aan gemeenten bij sociaal medische advisering en werkgevers bij arbodienstverlening, interventies en trainingen. Daarnaast aan vakbonden, banken, de belastingdienst en rechtbanken voor expertise.
 • Derde: Ieder ander, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de gebruiker van persoonsgegevens.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Toestemming moet gericht zijn op een specifieke (categorie van) verwerking(en).

Wie zijn Wij, hoe ziet onze aanpak eruit en hoe kun jij ons bereiken?

Rienks is een organisatie dat al haar kracht inzet om voor bedrijven optimale condities te creëren voor een duurzaam gezondheidsbeleid. Rienks is werkzaam in zowel de private als de publieke sector. De opdrachtgevers van Rienks zijn onder meer profit en non-profitorganisaties, gemeenten en vakbonden.

U kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan Rienks. Wij zijn gevestigd te Leusden 3833 LB,
Storkstraat 28 en staan geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63585359. Wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar secretariaat@arbodienst.nl, en via telefoon naar 033 – 494 22 80. Wij hebben tevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.
De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen Rienks. Je kunt de FG bereiken via kwaliteit@arbodienst.nl. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Rienks is een gecertificeerde organisatie die zich richt zich op arbodienstverlening. Rienks biedt daarnaast trainingen aan en verricht Bedrijfsmaatschappelijk Werk, werkplekonderzoeken en Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Ook faciliteert Rienks haar opdrachtgevers op het gebied van arbeidsdeskundige diensten, het leveren van een vertrouwenspersoon, psychologische behandeling en coaching. Rienks voert diverse (beroeps)keuringen uit waaronder die voor een chauffeurs.

Arbodienstverlening
Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het inrichten van het veilig en gezond werken en het voeren van een goede dialoog met medewerkers. We zetten opdrachtgevers hiertoe aan door onze contracten, evaluatiegesprekken, adviezen in individuele- en groepsrapportages, trainingen, coaching en klantbijeenkomsten. Medewerkers van opdrachtgevers worden geactiveerd en gemotiveerd gezond te werken en verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen inzetbaarheid.

Wij betrachten bij de verwerking van persoonsgegevens de grootste zorgvuldigheid aangezien misbruik van persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan betrokkenen, onze opdrachtgevers en Rienks zelf. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en aan de wijze waarop Persoonsgegevens worden verwerkt. Het op een juiste manier verwerken van Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van de directie van Rienks.

Rienks is samen met onze zustermaatschappijen Adaptics Health & Performance B.V., Amplooi B.V., De Bedrijfspoli B.V., Capability B.V., Nolost B.V. en OnzeCoach B.V. onderdeel van het concern ‘Prevermo groep B.V’. De Prevermo Groep B.V. is gevestigd te Nijmegen (6546 BB) aan de Kerkenbos 1075B en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 858017672.

Deze privacyverklaring betreft uitsluitend Rienks. Wij zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Rienks van jou?

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers en via jouzelf (de betrokkenen). Betrokkenen zijn personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze opdrachtgevers, zijn aangesloten bij een van onze opdrachtgevers, of inwoner zijn van onze opdrachtgevers. Daarnaast kan een betrokkene in dienst bij Rienks zijn of anderszins in een hiërarchische verhouding tot Rienks staan.

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
 • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens, 1e ziektedag, beperkingen en mogelijkheden in relatie tot werk, resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek, gegevens vanuit probleemanalyse, gegevens m.b.t. bepaalde uitkeringen zoals WIA, WAJONG, Inzetbaarheidsprofiel (IZP), informatie over belastbaarheid, informatie over gezinssituatie).

De Verwerking van gezondheidsgegevens geniet bijzondere aandacht. Deze gegevens mogen veelal alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften door opdrachtgevers zoals werkgevers en gemeentes. Daartoe behoren onder meer bepalingen over re-integratie of begeleiding van de betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 • BSN (Burger Service Nummer) bij wettelijk verplichte documenten die aan het UWV moeten worden verstrekt. Denk aan de probleemanalyse of het actueel oordeel.
 • Trajectinformatie. Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld door artsen, arbeidsdeskundigen, A&O deskundigen, psychologen, ergonomen, ergotherapeuten en bedrijfsmaatschappelijk werkers van Rienks door middel van spreekuren, vragenlijsten en coaching gesprekken. De resultaten daaruit worden in de meeste gevallen verwerkt in rapportages.
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord).
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld jouw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie).
 • Financiële gegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer van cliënt of opdrachtgever of aankoopgegevens van een rijbewijskeuring.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
De hierboven omschreven categorieën van Persoonsgegevens ontvangen Wij zowel rechtstreeks van jou, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die jij rechtstreeks aan ons verstrekt. Hierbij kun je onder meer denken aan:

 • Persoonsgegevens die worden verstrekt op een aanmeldformulier in het kader van een keuring;
 • Persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je bij Rienks op gesprek komt in het kader van de Wet verbetering poortwachter, Participatiewet, WAJONG, Wet Inburgering, Ziektewet, WMO 2015 en WIA. Denk hierbij aan Persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van jouw medisch dossier, thuissituatie werk;
 • Persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je deelneemt aan een van de interventies die Rienks biedt in het kader van de arbodienstverlening;
 • Persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, klachtenafhandeling en tevredenheidsonderzoek;

Persoonsgegevens over anderen die je rechtstreeks aan ons verstrekt
Het kan voorkomen dat jij de Persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen jou erop dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een Verstrekking van hun persoonsgegevens aan Rienks.

Persoonsgegevens die Wij van derden ontvangen
Wij kunnen contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, afdeling en adresgegevens) ontvangen van onze opdrachtgever (jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere organisatie), zodat Wij jou kunnen begeleiden in het kader van onze arbodienstverlening of andere aanvullende diensten. Denk hierbij aan een dossier van een vorige arbodienstverlener, medische stukken van behandelaren, deskundigenoordeel UWV of de werkgever voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Voor welke doeleinden verwerken Wij jouw persoonsgegevens?

Rienks verzamelt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die samenhangen met de uitvoering van arbodienstverlening voor onze opdrachtgevers. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de met jou en/of de met onze opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken Wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder in meer detail omschreven. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen onze opdrachtgever (vaak jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere organisatie) en Rienks. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst voor het uitvoeren van arbodienstverlening, sociaal medische advisering of expertise in het kader van verschillende wetten en regelingen.

Voor de uitvoering van een rijbewijskeuring. Voor het verstrekken van een medische verklaring in reactie op de door jou ingediende aanvraag in het kader van het rijvaardigheidsbewijs.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Rienks in brede zin.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits. Ook hebben – naast de arts en eventuele taakgedelegerde die je directe aanspreekpunt zijn – ook de (bedrijfsarts)supervisor en eventuele praktijkopleider toegang tot het medische dossier als de arts (nog) niet geregistreerd is als bedrijfsarts en werkt als a(n)ios bedrijfsgeneeskunde. Dit conform het standpunt taakdelegatie/supervisie van de bedrijfsgeneeskundige beroepsvereniging, de NVAB.

Opleidingsdoeleinden. Omdat Rienks jonge artsen meehelpt op te leiden, kan het voorkomen dat gevraagd wordt of een co-assistent het spreekuur (geheel/deels) mag doen of aanwezig mag zijn bij het spreekuur. Vanzelfsprekend is in dat geval de privacy gewaarborgd. Van tevoren wordt door de eigen (bedrijfs)arts of taakgedelegeerde toestemming gevraagd voor deelname aan het spreekuur door de co-assistent.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseren Wij de verwerking(en) van jouw persoonsgegevens?
De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op vier van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van jouw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang van Rienks en/of op basis van jouw toestemming. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Uitvoering van de overeenkomst.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor zover jouw gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst die jij of jouw werkgever met ons heeft, uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst of een overeenkomst met onze opdrachtgever.

Wettelijke plicht.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor zover deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons of op onze opdrachtgevers rusten. Denk bijvoorbeeld aan het voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, de Participatiewet, belastingwetten en onze administratieverplichtingen die daaruit voortvloeien.

Gerechtvaardigd belang.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor zover deze noodzakelijk zijn om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Onder het volgende kopje kun je meer lezen over onze gerechtvaardigde belangen.

Toestemming.
Wij mogen met jouw toestemming jouw persoonsgegevens gebruiken voor het uitwisselen van informatie met andere (medisch) professionals en/of onze opdrachtgevers, het uitvoeren van interventies bij jou als onderdeel van onze arbodienstverlening en voor bepaalde marketingactiviteiten.
Toestemming van betrokkene dient in alle gevallen vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. Jij kunt je toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?’ lees je hoe je dit kunt doen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Rienks bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De Verwerking van jouw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Rienks en onze opdrachtgevers, of voor de behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-outregeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kun je ons op gemakkelijke wijze berichten en je afmelden voor onze communicatie, wanneer je het niet langer op prijs stelt om deze van ons te ontvangen. Ook kun je natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via secretariaat@arbodienst.nl.

Aan wie verstrekken Wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan opdrachtgevers en derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en (privacy)wetgeving. Voor de verstrekking kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke verplichting op basis waarvan Rienks jouw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan opdrachtgevers (jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere organisatie), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst. Anderzijds kunnen wij ook met jouw (uitdrukkelijke) toestemming persoonsgegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan partijen die jou een gerichte interventie kunnen aanbieden of andere (medisch) specialisten. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens aan de onderstaande categorieën van ontvangers:

Opdrachtgevers:
Wij verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgevers in het kader van arbodienstverlening, sociaal medische advisering en expertise. Bijvoorbeeld om uitvoering te kunnen geven aan een wettelijke plicht die op onze opdrachtgevers rust. Tot deze opdrachtgevers behoren bijvoorbeeld jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere opdracht gevende instantie.

Groepsondernemingen.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk met een verenigbaar doel content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten.

 • Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties.
  Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen:
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners.
Bijvoorbeeld door Post NL, of een door ons ingeschakeld postorderbedrijf om (vertrouwelijke) informatie aan jou te bezorgen.

Leveranciers en Verwerkers.
Wij verstrekken persoonsgegevens aan leveranciers die ten behoeve van Rienks persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat deze leveranciers onder onze verantwoordelijkheid verwerken voor ons. Wij zorgen ervoor dat met dergelijke leveranciers en/of verwerkers duidelijke afspraken zijn gemaakt zoals verplicht op grond van de AVG.

Overig.
Iedere derde partij waarvoor Wij jouw toestemming hebben ontvangen om jouw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Rienks nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische
Ruimte (hierna: “EER”). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alle EER-landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de AVG, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden jouw Persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Rienks jouw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd. Wij hebben in een ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald en Wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

In het hiernavolgende lichten Wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

 • Persoonsgegevens die Wij verzamelen en die onderdeel uitmaken van het medisch dossier, bewaren Wij ten minste 20 jaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. In geval van een beroepsziekte kan de bewaartermijn zelfs oplopen tot (meer dan) 40 jaren.
  In principe vernietigt de hulpverlener het medisch dossier binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.
  Voorgaande geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 • Persoonsgegevens die Wij verzamelen van onze medewerkers in het kader van een arbeidsovereenkomst, bewaren Wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat het dienstverband met de betreffende medewerker is beëindigd.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • Persoonsgegevens die Wij verzamelen van ZZP’ers (zelfstandigen) in het kader van een overeenkomst van opdracht, bewaren Wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat de overeenkomst van opdracht met de betreffende ZZP’er is beëindigd.

Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.

 • *Persoonsgegevens op bijvoorbeeld facturen, loonstroken, een arbeidscontract en andere documenten uit onze administratie die van fiscaal belang zijn, bewaren Wij ten minste zeven jaren vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarin de factuur is voldaan;

Hoe kun jij je Persoonsgegevens beheren?

Jij hebt het recht de verzameling van jouw persoonsgegevens door ons in te zien, te verbeteren en/of te wissen. Daarnaast kun je bij ons jouw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op overdracht van jouw Persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder lees je waar en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast lees je over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van jouw rechten. Houd er rekening mee dat Wij aanvullende informatie kunnen opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Termijn
Wij reageren normaal gesproken binnen één kalendermaand op jouw verzoek tot uitoefening van jouw recht(en). Indien Wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen Wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan jou melden. Houd er rekening mee dat Rienks aanvullende informatie kan opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits Wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van jouw verzoek(en) en / of het aantal verzoeken van jou.

Kosten
In beginsel verstrekken Wij kosteloos de opgevraagde informatie en reageren Wij kosteloos op de uitoefening van jouw recht(en). Aan vervolgverzoeken kunnen in enkele gevallen administratieve kosten verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij om meerdere kopieën van dezelfde informatie verzoekt.

Weigering medewerking aan jouw verzoek
Wij weigeren enkel een verzoek bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer je buiten het recht van de AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van jouw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Jouw recht op inzage, correctie en / of het wissen van persoonsgegevens
Als je inzage wenst in de over jou verwerkte persoonsgegevens en/of gegevens wilt verbeteren of wissen
(voor zover toelaatbaar) die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen via secretariaat@arbodienst.nl.

Wij corrigeren of wissen jouw persoonsgegevens indien je persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel op andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Het recht om persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen Wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.

Wij zullen derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een aanpassing, het wissen van persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. Je mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie Wij deze mededeling hebben gedaan.

Jouw recht op beperking van de verwerking, het recht op overdracht van persoonsgegevens Voor de uitoefening van jouw recht op beperking van de Verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens jouw verzoek richten aan secretariaat@arbodienst.nl.

Het recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de verwerking van persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze persoonsgegevens alleen verwerken…:
– …met jouw Toestemming;
– …voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
– …ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft jou het recht om jouw persoonsgegevens te verkrijgen die je aan ons hebt verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders dan Rienks). Dit recht geldt alleen wanneer de verwerking is gegrond op jouw (al dan niet uitdrukkelijke) toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Jouw recht op bezwaar
Ook voor de uitoefening van jouw recht op bezwaar, kun je terecht bij secretariaat@arbodienst.nl.
Je kunt jouw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

 • Allereerst mag je bezwaar aantekenen tegen Verwerking bij ons in verband met jouw persoonlijke omstandigheden. De Verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan jouw belang om de verwerking te laten staken.
 • Ten tweede kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan een dergelijk verzoek zullen Wij altijd gehoor geven.
 • Ten derde kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met jouw situatie verband houdende redenen. Aan een dergelijk bezwaar zullen Wij altijd gehoor geven.

Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?

Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van jouw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer je eerst toestemming hebt gegeven. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Je kunt de intrekking van jouw toestemming kenbaar maken via secretariaat@arbodienst.nl of via de post t.n.v. de Privacycontactpersoon, Speelkamp 28, 3831PE te Leusden.

Kun je een klacht indienen?

Indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Rienks. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat Rienks niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van jouw persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan je klacht naar secretariaat@arbodienst.nl. Indien Rienks en jij er niet uitkomen, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Indien Rienks weigert tegemoet te komen aan jouw verzoek, dan informeert Rienks jou over de redenen daarvan. Mocht jij je niet bij deze redenen kunnen neerleggen, dan staat het jou vrij om een klacht in te dienen. In dat geval geldt onderstaande verloop:

 • Je kunt je opnieuw wenden tot Rienks;
 • Rienks registreert in dat geval een klacht;
 • Klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één kalendermaand afgehandeld;
 • Rienks is bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de FG om advies te vragen;
 • Indien de klacht niet naar jouw tevredenheid kan worden opgelost door Rienks, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Je hebt ook de mogelijkheid om je verzoek bij de rechter af te dwingen. Je kunt jouw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ben je verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als je geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor Rienks is de verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met jou aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Ook in het geval dat Rienks op grond van de wet haar opdrachtgevers helpt om uitvoering te geven aan een wettelijke plicht. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers in het kader van arbodienstverlening of gemeentes in het kader van de sociaal medische advisering. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Wanneer de verstrekking van jouw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen Wij jou daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer je informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geef je daarmee toestemming aan Rienks om deze persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer je ervoor kiest de opgevraagde en noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen Wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren.

Indien je weigert om persoonsgegevens aan ons te verstrekken die wettelijk noodzakelijk zijn (voor onze opdrachtgevers) in het kader van arbodienstverlening, sociaal medische expertise of expertise, dan kan onze opdrachtgever daar de gevolgen aan verbinden die zij nodig acht. Dit zou kunnen betekenen dat je niet langer in aanmerking komt voor een bepaalde voorziening of uitkering, of een loonsanctie van jouw werkgever krijgt opgelegd.

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 26 maart 2024.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap