+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Algemene voorwaarden

 1. Geldigheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contracten tussen Rienks Arbodienst B.V., gevestigd te Leusden, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen, hierna te noemen Rienks Arbodienst, enerzijds en werkgever c.q. opdrachtgever anderzijds. Offertes verstrekt door Rienks Arbodienst hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 1. Wijzigingen
  Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten zullen slechts geldigheid hebben indien zij door Rienks Arbodienst schriftelijk zijn bevestigd.
 1. Duur en einde overeenkomst
  Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, wordt een overeenkomst betreffende een contract Arbozorg/verzuimbegeleiding, aangegaan voor de duur van een jaar, met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde datum, nadat de werkgever aan alle verzoeken tot informatieverstrekking betreffende het personeelsbestand heeft voldaan. Tenzij de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of wordt ontbonden, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De beide partijen bij de overeenkomst zijn gerechtigd zonder opgave van redenen de overeenkomst op te zeggen. De opzegging dient aangetekend te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het einde van de afloop van de contractsperiode.
 1. Inhoud
  De omvang van de te verlenen diensten wordt bepaald door de inhoud van de overeenkomst.
 1. Annulering
  De annulering van afspraken betreffende de individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Annulering van afspraken betreffende meerdere werknemers dient tenminste 3 werkdagen voor de afgesproken tijd te geschieden. Indien de annulering niet of te laat geschiedt, is Rienks Arbodienst gerechtigd vijftig procent (50%) van het tarief in rekening te brengen.
 1. Informatieverlening en Toegang
  De opdrachtgever verstrekt Rienks Arbodienst alle informatie welke nodig is voor het optimaal uitvoeren van diensten. De opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeelsgegevens. De opdrachtgever verleent de deskundige medewerkers van Rienks Arbodienst toegang tot het bedrijf voor het vervullen van de overeengekomen taken.
 1. Informatieverstrekking aan werknemers
  De werkgever is verplicht zijn werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De opdrachtgever heeft de taak de procedures alsmede de verplichtingen in het kader van wetgeving aan de werknemers op te leggen.
 1. Geheimhouding
  Partijen komen overeen tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen en verstrekte informatie, waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor alle medewerkers van Rienks Arbodienst. Dit privacyreglement is op aanvraag verkrijgbaar en ligt tevens ter inzage bij Rienks Arbodienst.De verwerking van persoonsgegevens door Rienks Arbodienst is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en geregistreerd onder nummer m1289728.
  Het is Rienks Arbodienst, ondanks de plicht tot geheimhouding, toegestaan gegevens die voor de uitvoering van de wettelijke of contractuele taken noodzakelijk zijn, kenbaar te maken aan opdrachtgever, bedrijfsvereniging of, indien van toepassing, de verzekeringsmaatschappij. Alle medische gegevens van persoonlijke aard die aan Rienks Arbodienst ter beschikking komen, worden te allen tijde als strikt vertrouwelijk behandeld. Verslaggeving aan opdrachtgever/werkgever zal slechts plaatsvinden in algemene zin met inachtneming van de anonimiteit van betrokken werknemers.
 1. Kosten/betaling
  De werkzaamheden zullen worden verricht tegen de in de offerte of de overeenkomst (met bijlagen) genoemde tarieven. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever.
  Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na de faktuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de faktuur genoemde bedrag verschuldigd.
  Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist is de opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Rienks Arbodienst gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeengekomen dienstverlening op te schorten. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het incasseren van niet tijdige betalingen.
 1. Niet-toerekenbare tekortkomingen
  Rienks Arbodienst zal alle overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid die van Rienks Arbodienst in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. Rienks Arbodienst verwacht dat de opdrachtgever de aanbevelingen ter voorkoming of vermindering van langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk op zal volgen.
  Indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal de andere partij haar schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
  Rienks Arbodienst is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij overmacht langer dan twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Rienks Arbodienst te ontbinden.
 1. Aansprakelijkheid
  Rienks Arbodienst is aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen in overeenstemming met de beroepseisen die de opdrachtgever redelijkerwijs van Rienks Arbodienst mag verwachten. Rienks Arbodienst zegt toe een zo groot mogelijke inspanning te leveren teneinde de gestelde doelen te bereiken. Indien er, ondanks die inspanningen, schade wordt geleden door de opdrachtgever door toedoen, handelen of nalaten van Rienks Arbodienst, dan zal onze aansprakelijkheid niet verder gaan dan de totaal door ons voor dat onderdeel en die medewerker ingediende declaratie.
 1. Aanpassingen aan nieuwe wetgeving
  Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of de bedrijfsvereniging op Rienks Arbodienst extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is Rienks Arbodienst gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen.
 1. Geschillen
  Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
 1. Slotbepaling
  Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een wèl toelaatbare ve1. Geldigheid

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap