Nieuws

ByAlice

Heeft u alles geregeld voor de nieuwe Arbowet?

Beste relatie,

Over één maand is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Update onderwerpen Arboportaal
Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Iedere werkgever is zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. De onderwerpen 
basiscontract en maatwerkregeling en vangnetregeling zijn geactualiseerd om dit te verduidelijken.

Ook de onderwerpen ‘
Second opinion bedrijfsarts’ en ‘Bedrijfsarts’ zijn aangepast. Met de second opinion hebben werknemers de mogelijkheid gekregen om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Voorkom boetes: controleer contract 
Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. Met de 
zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Inventarisatie vernieuwde Arbowet bij het mkb
Momenteel voeren wij in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau een (representatief) onderzoek uit onder het mkb. Dit met als doel meer te weten te komen in hoeverre zij de veranderingen in de vernieuwde Arbowet kennen, toepassen of nog gaan toepassen voor 1 juli 2018. De uitkomsten worden half juni verwacht.

Arboportaal Magazine
Wat is er het afgelopen jaar allemaal achter de schermen gebeurd in het kader van de nieuwe Arbowet? De nieuwste editie van Arboportaal Magazine zal hiervan in het teken staan. 
Meld u aan om het magazine eind juni direct te ontvangen.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet 
Bekijk de toolkit Nieuwe Arbowet voor handige voorlichtingsmaterialen zoals factsheets en posters. Kijk op 
www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten. Zet de materialen in voor eigen (social) media en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij de hashtag #nieuwearbowet.

Contact 
Heeft u een vraag over deze update, de informatie op het Arboportaal of de digitale toolkit, neem dan contact op via 
arboportaal@minszw.nl.

 

Byroel

Cursus voor preventiemedewerkers

 Preventiemedewerkers leren bij Rienks:
• kennis en vaardigheden waarmee jij je rol als preventiemedewerker goed kan vervullen
• hoe je praktisch aan de slag kan
• hoe je kan bijdragen aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Per 1 juli 2017 hebben werkgevers te maken met een aantal wijzigingen in de
Arbowet die invloed hebben op de positie en het takenpakket van de preventiemedewerker.

Rienks biedt een modulair programma, zodat elke preventiemedewerker zich naar behoefte kan
bekwamen. Je kunt kiezen voor de basismodule en deze desgewenst aanvullen met verdiepende
modules. Wat je ook kiest, elk dagdeel wordt afwisselend ingevuld, met veel interactie en ruimte
voor maatwerk. Je werkt opdrachten direct uit voor je eigen werk.

Informatie over de cursus preventiemedewerker

 

 

ByBert

Arboportaal introduceert digitale toolbox Nieuwe Arbowet

Den Haag – 13 juni 2017. Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Vandaag, tijdens de Week van RI&E, waarin Steunpunt Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) aandacht vraagt voor veilig en gezond werken, lanceert het ministerie van SZW de digitale toolbox ‘Nieuwe Arbowet’ op www.arboportaal.nl. Deze toolbox biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.

Informatieproducten op één plek
Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolbox maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn gebundeld op één plek en de toolbox wordt gedurende het jaar aangevuld met waardevolle informatie. Zo is er de animatie ‘Nieuwe Arbowet’ te vinden waarin de belangrijke wijzigingen in de wet worden aangestipt. Het Stappenplan Arbozorg geeft uitleg over het organiseren van de arbozorg. Verder zijn er links naar webinars over de wetswijziging, het basiscontract en het stappenplan arbozorg beschikbaar. Tot slot zijn er downloadbare bestanden, zoals posters, Q&A’s, basistekstdocumenten en korte video’s die naar de huisstijl van de organisatie kunnen worden omgezet.

Levende toolbox
De digitale toolbox ‘Nieuwe Arbowet’ is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. AWVN, FNV, OVAL, NvVA, NVAB, Kwaliteit op Maat en de Inspectie SZW en is te vinden op www.arboportaal.nl.

Byroel

De rechten en plichten van werkenden

Alle vaste en niet-vaste werkenden hebben recht op een goed arbobeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werkenden. Hij moet hierbij voldoen aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Maar naast de werkgever hebben ook werkenden plichten rondom gezond en veilig werken.

Zie ook de video over de rechten en plichten van werkenden!

Vaste en niet-vaste medewerkers hebben recht op arbozorg
De wijze waarop Arbozorg wordt georganiseerd, is de keuze van de werkgever, in overleg met de werkende. Arbozorg wordt geleverd door een arbodienst of door ten minste een van de kerndeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, arbeids- en organisatie deskundige). Niet alleen vaste werkenden hebben recht op arbozorg. Dit geldt ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract. Arbozorg valt onder de Arbowet en deze wet geldt altijd als een persoon een arbeidsovereenkomst heeft of onder gezag werkt van een werkgever en tegen betaling werk verricht.

Lees verder

Byroel

De Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Zie ook de video over de bedrijfsarts!

Taken van de bedrijfsarts
De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten.

Lees verder